Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN KONKURSU "WALENTYNKI W KRAKOWIE"

Regulamin konkursu "WALENTYNKI W KRAKOWIE"

Autor:

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu walentynki w krakowie z mcarthur” (dalej: „Konkurs”).

2.    Konkurs prowadzony jest na fanpage’u McArthur prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook na stronie www.facebook.com/mcarthur.shoes.

3.     Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem http://mcarthur.com.pl/regulamin-konkursu-na-fb

4.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.01.2017 r. i trwa do dnia 26.01.2017 r.

5.     Celem Konkursu jest promocja marki McArthur.

 

§ 2 Organizator i Uczestnicy Konkursu

1.    Organizatorem Konkursu (dalej: Organizator) jest spółka McArthur Sp. z o.o, NIP 513-017-98-85 z siedzibą w Zabierzowie, 32-080, Brzezie, ul. Szlachecka 92, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256410, będąca właścicielem sklepu internetowego www.mcarthur.com.pl, zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.

2.   Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnikiem), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie facebook.com i która 
w terminie wskazanym w § 1 pkt 4 Regulaminu weźmie udział w Konkursie. Profil w serwisie fb, prowadzony przez uczestnika konkursu winien zawierać informacje zgodne z prawdą.

3.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców i ich dzieci).

§ 3 Zasady Konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba wskazana w §2 pkt 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień tegoż wspomnianego paragrafu oraz §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, która dokona zgłoszenia do udziału w konkursie odpowiadając na poniższe zadanie konkursowe:
    Opisz w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku, jak wyglądałyby Twoje wymarzone Walentynki w Krakowie, używając w opowieści słów “buty”, “śnieg” i “pocałunek” (muszą pojawić się wszystkie 3!). Z nadesłanych historii nagrodzimy najciekawszą!

2.     Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonywać od momentu utworzenia postu konkursowego na fanpage’u McArthur do godz. 23:59 w dniu 26.01.2017 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane. Zgłoszenia można publikować tylko pod postem konkursowym, inne zgłoszenia nie będą uwzględniane. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Wysłanie większej ilości zgłoszeń przez tego samego uczestnika konkursu będzie traktowane jako jedno zgłoszenie.

3. Spośród Uczestników, Organizator wybierze jedną osobę (dalej: Zwycięzca), której zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie ocenione najwyżej wg kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

4.    Przystąpienie do Konkursu poprzez spełnienie warunków wymienionych w niniejszym Paragrafie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

§ 4 Nagroda

  1. Nagrodą w Konkursie jest dwudniowy pobyt (dwie noce) na dwóch osób w Krakowie w jednym z apartamentów YESS ( do wyboru apartament A2 lub A4).

  2. Nagrodę można zrealizować po wcześniejszym uzgodnieniu daty pobytu, pod warunkiem dostępności wybranego apartamentu. Nagrodę można zrealizować do 30 kwietnia 2017 roku.

3.    Brak możliwości skorzystania przez Zwycięzcę z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu.

§ 5 Zasady wyboru Zwycięzców

1. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator utworzy Jury Konkursu składające się z 3 osób wybranych spośród pracowników  Organizatora.

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1( jeden) Uczestnik (nazywany w regulaminie Zwycięzcą), wybrany przez Jury Konkursu na podstawie oceny przesłanych zgłoszeń konkursowych.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na fanpage'u McArthur w terminie do dnia 31.01. 2017 r.

§ 6 Przekazanie informacji o nagrodzie oraz przekazanie nagrody

1.    Organizator przekaże Zwycięzcom informację o Nagrodzie pod postem konkursowym na profilu marki na FB. W odpowiedzi na powyższe zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w wiadomości prywatnej lub na wskazany adres mailowy danych kontaktowych: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego.

2.   Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 3 dni od daty opublikowania wyników konkursu. 

3.   Informacja na temat przekazania nagrody zostanie przekazana w wiadomości prywatnej.

§ 7 Dane osobowe

1.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

2.    Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@mcarthur.info.pl.

4.    Uczestnik ma prawo do żądana usunięcia przez Organizatora swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs@mcarthur.info.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.

5.    Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6.    Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako administratora tych Danych. Dane nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7.   Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§ 8  Reklamacje

1.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.    Reklamacje muszą być zgłaszane w formie mailowej na adres konkurs@mcarthur.info.pl.

3.    Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 21 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.  O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres mailowy podany w reklamacji.

6.  Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej  będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

§ 9  Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zamian postanowień Regulaminu, o czym powiadomi Uczestników Konkursu.

2.   Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.

3.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).

4.   Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Ta strona korzysta z systemu tzw. automatycznego odzyskiwania koszyka zakupów. Pozostanie na stronie i korzystanie z jej zasobów, w szczególności z koszyka zakupów, wiąże się z aktywacją tego systemu i jego zastosowaniem w sytuacji nagłego zaprzestania korzystania z zasobów niniejszej strony”.